Optænding og fyring

Fyringsvejledning - træ

Første gang der fyres i brændeovnen, skal der fyres forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den lak, brændeovnen er lakeret med, hærder ved første indfyring. Lågen skal derfor åbnes meget forsigtigt, da der ellers er risiko for at pakningerne hænger fast i lakken. Desuden vil lakken give nogle lugtgener første gang, der fyres. Sørg derfor for god udluftning i rummet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at handsken der følger med brændeovnen, godt kan slide malingen af, når lakken ikke er hærdet tilstrækkelig. Pas derfor altid på ikke at berøre selve lågen under de første 2-3 indfyringer.

Regulering af brændeovnen

Regulering af primærluft (kommer op igennem risten i brændeovnen). Regulering sættes til venstre for minimums luft og til højre for maksimum luft. Sekundær luften kommer ind gennem spalten/hullerne i bagpladen. Rudeskylsluft kommer ind i toppen og siderne af ruden.

Optænding

Reguleringsstangen for primær og sekundær luft sættes til maximum med uret (max. primærluft).

Læg kløvede optændingspinde svarende til ca. 2-3 stk. træ (omkring to kg) ind i brændeovnen. Læg to stk. optændingsblokke ned imellem de øverste lag optændingspinde. Antænd derpå og lad ilden stille brede sig.

Under indfyringen kan der dannes kondens på indersiden af glasset. Til afhjælpning af dette, åbnes lågen ca. 5 cm og holdes den i denne position til glasset igen er klart (ca. 30 sek.). Når der er god ild i alle optændingspindene, stilles reguleringsstangen i midterposition.

Hvis ilden kvæles, når der reguleres, sættes reguleringsknappen i max. position igen til ilden har bedre fat. Drej atter reguleringsknappen til midterpositionen. Lad optændingspindene brænde ud, til der ikke er flere synlige flammer. Derefter kan der foretages påfyring.

Vigtigt! Askeskuffen må ikke åbnes i optændingsfasen og skal altid være lukket, når ovnen anvendes, ellers kan den automatiske luftregulering ødelægges.

Lågen må kun åbnes ved optænding og genindfyring og ved fjernelse af aske.

Påfyring

Når der ikke er flere synlige, gule flammer, og et tilpas glødelag er opnået, kan der indfyres på ny. Der er et tilpas glødelag, når træstykkerne falder fra hinanden, og gløderne lyser ved rysteristen. Læg 2 - 3 stykker nyt brænde, (op til 1 kg pr. stk), ind i brændeovnen. Der skal ikke regule­res yderligere på brændeovnen, det klarer automatikken.

Temperaturen kan dog reguleres op eller ned med reguleringsstangen. I position minimum (til venstre), formindskes forbrændingen, og brændetiden forlænges. I position maksimum (til højre), øges forbrændingen, og brændetiden forkortes.

Vent med hver ny indfyring, til glødelaget igen er tilpas lavt.

Under forbrænding vil brændeovnens udvendige flader blive varme, og der skal udvi­ses fornøden forsigtighed.

Fyring med kul, briketter og energikoks

HWAM brændeovnene er ikke konstrueret til fyring med kul og energikoks. Der kan dog fyres med briketter, som placeres på gløderne fra træet. Reguleringsstangen sættes i position maksimum til briketterne er antændt.

Vær opmærksom på, at fyring med andre brændselstyper end træ kan medføre en øget risiko for tilsodet rude.

<