Fyringsvejledning – træ

Første gang der fyres i brændeovnen, skal der fyres forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den lak, brændeovnen er lakeret med, hærder ved første indfyring.

Lågen skal derfor åbnes meget forsigtigt, da der ellers er risiko for at pakningerne hænger fast i lakken. Desuden vil lakken give nogle lugtgener første gang, der fyres. Sørg derfor for god udluftning i rummet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at handsken der følger med brændeovnen, godt kan slide malingen af, når lakken ikke er hærdet tilstrækkelig. Pas derfor altid på ikke at berøre selve lågen under de første 2-3 indfyringer.

Regulering af brændeovnen

Regulering af primærluft (kommer op igennem risten i brændeovnen). Regulering sættes til venstre for minimums luft og til højre for maksimum luft. Sekundær luften kommer ind gennem spalten/hullerne i bagpladen. Rudeskylsluft kommer ind i toppen og siderne af ruden.

Optænding

Reguleringsstangen for primær og sekundær luft sættes til maximum med uret (max. primærluft).

Læg kløvede optændingspinde svarende til ca. 2-3 stk. træ (omkring to kg) ind i brændeovnen. Læg to stk. optændingsblokke ned imellem de øverste lag optændingspinde. Antænd derpå og lad ilden stille brede sig.

Under indfyringen kan der dannes kondens på indersiden af glasset. Til afhjælpning af dette, åbnes lågen ca. 5 cm og holdes den i denne position til glasset igen er klart (ca. 30 sek.). Når der er god ild i alle optændingspindene, stilles reguleringsstangen i midterposition.

Hvis ilden kvæles, når der reguleres, sættes reguleringsknappen i max. position igen til ilden har bedre fat. Drej atter reguleringsknappen til midterpositionen. Lad optændingspindene brænde ud, til der ikke er flere synlige flammer. Derefter kan der foretages påfyring.

Vigtigt! Askeskuffen må ikke åbnes i optændingsfasen og skal altid være lukket, når ovnen anvendes, ellers kan den automatiske luftregulering ødelægges.

Lågen må kun åbnes ved optænding og genindfyring og ved fjernelse af aske.

Påfyring

Når der ikke er flere synlige, gule flammer, og et tilpas glødelag er opnået, kan der indfyres på ny. Der er et tilpas glødelag, når træstykkerne falder fra hinanden, og gløderne lyser ved rysteristen. Læg 2 – 3 stykker nyt brænde, (op til 1 kg pr. stk), ind i brændeovnen. Der skal ikke regule­res yderligere på brændeovnen, det klarer automatikken.

Temperaturen kan dog reguleres op eller ned med reguleringsstangen. I position minimum (til venstre), formindskes forbrændingen, og brændetiden forlænges. I position maksimum (til højre), øges forbrændingen, og brændetiden forkortes.

Vent med hver ny indfyring, til glødelaget igen er tilpas lavt.

Under forbrænding vil brændeovnens udvendige flader blive varme, og der skal udvi­ses fornøden forsigtighed.

FØR DU KØBER
BRÆNDEOVN

Køb af brændeovn er en investering i et møbel, som du skal se på i mange år. Derfor skal du overveje dine behov grundigt inden du køber…

GENEREL VIDEN
OM FYRING

Læs mere om hvordan du får mest muligt ud af din brændeovn. Det er både godt for din brændeovn og for din økonomi…

VEDLIGEHOLD
AF BRÆNDEOVN

Vedligeholdelse af brændeovnen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum…

OPTÆNDING
OG FYRING

Første gang der fyres i brændeovnen, skal der fyres forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den lak, brændeovnen er lakeret med, hærder ved første indfyring…

FOKUS PÅ
MILJØET

Den 1. Juni 2008 trådte en ny bekendtgørelse i kraft om regulering af luftforurening fra brændeovne. Du kan læse hele bekendtgørelsen her…

RENSNING AF
BRÆNDEOVNE

Før du starter med rengøring af brændeovnen, skal reguleringsknappen drejes til minimum for at undgå, at der kommer sod og aske ud i automatikken…